วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกตำแหน่ง


อบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 พฤษภาคม 2561

อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 20 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยครู (9 วิชาเอก) จำนวน 12 อัตรา
2 ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา
6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เงินอุดหนุน) จำนวน 3 อัตรา
7) ผู้ช่วยโภชนากร (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา
โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น.และ13.00 น.-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น1)อบจ.สุราษฎร์ธานี
(
โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-7720-5313 ในวันและเวลาราชการ

*******************************************************************


อบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ได้แก่
  1.สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1(ดอนสักผดุงวิทย์) จำนวน 2 อัตรา คือ
   - ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกแนะแนว  จำนวน 1 อัตรา   
   - ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์           จำนวน 1 อัตรา
  2.สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2(บ้านดอนเกลี้ยง)  จำนวน 2 อัตรา คือ
   - ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
   - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      จำนวน 1 อัตรา
  3.สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) จำนวน 1 อัตรา คือ
   - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา
   กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 12.00 น.
และ 13.00 น.- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-7720-5313 ในวันและเวลาราชการ
*************************************************


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 33 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี  สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-12 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • คนสวน (ทักษะ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • คนงาน (ทักษะ) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย (ปริญญาตรี)
  • สาขาวิภาษาไทย ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • สาขาวิชาคหกรรม ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ภารโรง (ทักษะ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย (ปริญญาตรี)
  • สาขาวิชาเอกปฐมวัย ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • สาขาวิชานาฏศิลป์ ตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
 • ภารโรง (ทักษะ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย (ปริญญาตรี)
  • สาขาเอกภาษาไทย ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • สาขาเอกปฐมวัย ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • สาขาเอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • สาขาเอกวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • สาขาเอกสังคมศึกษา ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • สาขาเอกภาษาอังกฤษ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • สาขาเอกประถมศึกษา ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น1 ตั้งแต่วันที่ 3-12 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ


เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี         
สถานที่สอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี             
ประกาศผลสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี           
รายงานตัว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี        
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี